مقاله و پروژه های دانشجوییتعهد سازمانی

درواقع، نتیجه تحقیقات نشان می‌دهد که برای پیش بینی و توجیه رفتار فرد( به مراتب، بیش از رضایت شغلی)

تعهد سازمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد و با استفاده از تعهد سازمانی، بهتر می‌توان میزان غیبت و جابه جایی کارکنان را پیش بینی کرد.
نتایج حاصل از الگوسازی معادله ساختاری( SEM) نشان داد که سرمایه روان‌شناختی بر رضایت شغلی( ۲١/۰ =­β) و تعهد سازمانی( ۲۶/۰ =­β )،

رضایت شغلی بر تعهد سازمانی( ۴۸/۰ =­β) و تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی( ١۸/١ =­β) دارای اثر مستقیم هستند( ۰۰١/۰=p ). همچنین سرمایه روان‌شناختی از طریق رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی( ۵۶/۰ =­β) دارای اثر غیرمستقیم است( ۰١/۰=p ). درمجموع نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که رضایت شغلی و تعهد سازمانی متغیرهای واسطه‌ای در رابطه بین سرمایه روان‌شناختی و عملکرد شغلی هستند.
تحقیق حاضر با هدف مطالعه تاثیر تعهد مدیران عالی در چگونگی ارایه خدمات به کارکنان بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی و اثر آن بر عملکرد آنان صورت گرفته است و تعهد مدیران در قبال کارکنان با عامل‏های آموزش، توانمندسازی و پاداش سنجیده شده است.
نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان می‏دهد که تعهد مدیریت در چگونگی ارایه خدمات به کارکنان بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی تاثیر دارد، ولی فقط متغیر رضایت شغلی بر بهبود عملکرد کارکنان تاثیرگذار می‏باشد.
این تحقیق ابتدا با مرور تعاریف و دیدگاه‏‌‌های متعدد در خصوص

تعهد سازمانی، ابعاد آن را تشریح و نظرات می‌یر و آلن را در خصوص تعهد سازمانی و ابعاد سه گانه تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری مورد بررسی قرار می‌دهد.
تحلیل تحقیقات مرتبط با موضوع و یافته‏‌‌های آن ها، راهبردهای مدیریت منابع انسانی متعهدانه را در سه زیر حوزه تامین( ۸ راهبرد )، مدیریت عملکرد و پاداش( ۷ راهبرد) و روابط کارکنان( ۷ راهبرد) نمایان ساخت.
در جریان تبیین تاثیر راهبرد مدیریت منابع انسانی، نقش ادراک افراد در درک راهبردها به عنوان متغیر میانجی، مهم تشخیص داده شده و در نهایت، مدلی مفهومی برای کارکرد راهبردها بر هر بعد از تعهد سازمانی ارایه می‌گردد

منبع :

مقاله تعهد سازمانی


عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد

پس از گذشت چندین سال و در ابتدای تاسیس سازمان ملل متحد، انگلستان تصمیم گرفت که موضوع فلسطین را در دستور کار مجمع عمومی

سازمان ملل متحد قرار دهد و پس ازکوشش و پی گیری دراین جهت، قطعنامه 106 مجمع عمومی در زمینه موضوع فلسطین تصویب شد که بیان می‌داشت کمیته ویژه‌ای تشکیل شود و به منطقه برود وتعداد افراد یهودی وعرب و قلمرو آنها را در ترکیب جمعیتی شان شناسایی وبررسی کند ویافته‏‌‌های خود را به مجمع عمومی ارایه دهد.
این کمیته گزارش مبسوط خود را به مجمع ارایه کرد و در جریان کار به دو گروه اکثریت واقلیت منشعب شدند: گروه اکثریت طرح تقسیم سرزمین فلسطین را به دو قسمت یهودی وعربی پیشنهاد کرد وگروه اقلیت شامل ایران، هند و یوگسلاوی بود که طرح یک دولت فدرال از دو سرزمین عرب ویهودی به پایتختی بیت المقدس و حاکمیت مشترک آن، پیشنهاد داد.
به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای پایان دادن به نزاع اسراییل و فلسطین و در پی امضای پیمان اسلو میان اسراییل و سازمان آزادی‌بخش فلسطین، حکومت خودگردان فلسطین به عنوان یک دولت موقت و خودگردان در سرزمین‌های فلسطینی‌نشین آغاز به کار کرد.
در 27 سپتامبر 2013، 134 عضو از مجموع 193 عضو سازمان ملل متحد، دولت فلسطین را به رسمیت شناختند.
زمانی‌که دولتی عضو سازمان ملل می‌شود، سایر دولت‌هایی که به آن رای مثبت داده‌اند، دولت بودن» عضو جدید را تصدیق کرده و به‌نوعی آن را شناسایی می‌کنند.
پس از تصویب قطعنامه 19/67 در مجمع عمومی سازمان ملل، جایگاه فلسطین به دولت ناظر غیرعضو ارتقا یافت.
یکی از مباحث مهمی که اغلب پس از صدور قطعنامه اخیر مطرح شد، شناسایی جمعی فلسطین از مجرای مجمع عمومی سازمان ملل است.
بدین‌معنا دولت‌هایی که به قطعنامه 19/67 رای مثبت دادند، به‌نوعی به شناسایی دولت فلسطین نیز پرداخته‌اند، چراکه با رای مثبت خود وجود دولت فلسطین را تصدیق کرده‌اند.
به‏نظر نگارنده رای مثبت به عضویت یک دولت در سازمان‌های بین‌المللی به‌خصوص سازمان ملل به‌طور ضمنی شناسایی عضو جدید را در پی دارد.
در مورد

فلسطین  به عضویت سازمان ملل درنیامده، در قطعنامه مذکور دولت بودن فلسطین تصدیق شده است که به‌طور ضمنی شناسایی دولت فلسطین از طریق مجمع عمومی سازمان ملل محسوب می‌شود.

منبع : م

قاله عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد


سلامت سازمانی

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با سلامت سازمانی با میانجی‌گری عزت‌نفس سازمانی انجام شده است.
درکل نتایج نشان‌دهنده وجود رابطه معنادار بین عزت‌نفس سازمانی و سلامت سازمانی است؛ همچنین نتایج تحلیل آماری نشان دادند اثر غیرمستقیم سرمایه اجتماعی بر سلامت سازمانی با میانجی‌گری عزت‌نفس سازمانی کارکنان، ۲١/۰ است که در سطح ۰۰١/۰ مثبت و معنی‌دار است؛ بنابراین عزت‌نفس سازمانی در روابط بین سرمایه اجتماعی و سلامت سازمانی نقش میانجی را دارد.
برای بررسی ابعاد سلامت سازمانی، از الگویی که سلامت سازمانی را به شش بعد ساخت​دهی، ملاحظه​گری، پشتیبانی منابع، روحیه، تاکید علمی و یگانگی نهادی تقسیم کرده، استفاده شده است و جهت بررسی اثربخشی از الگویی که اثربخشی را به شش بعد رهبری، یاری رساندن به دانش​آموزان، روابط سازنده با اولیا، برخورد شایسته با معلمین، مهارت در ارزشیابی کارکنان و اداره امور مدرسه از دید دبیران می​سنجد، استفاده شده است.
نتایج تجزیه و تحلیل داده​های پژوهش نشان داد که بین کلیه ابعاد سلامت سازمانی( ساخت​دهی، ملاحظه​گری، پشتیبانی منابع، روحیه، تاکید علمی و یگانگی نهادی) و اثربخشی سازمانی رابطه معنی​دار وجود دارد و اگر مدیران مدارس در به کاربردن روشهای ایجاد سلامت سازمانی تلاش کنند، اثربخشی مدارس آنها در تمام ابعاد بهبود خواهد یافت.
نتایج پژوهش نشان داد که بین تمامی ابعاد سلامت سازمانی شامل ارتباط، مشارکت، تعهد، اعتبار، روحیه، اخلاقیات، عملکرد، تعیین هدف، رهبری حمایتی، کارایی و منابع با اثربخشی سازمان ارتباط مثبت و معنی‌داری وجود داشت و در نهایت بین سلامت سازمانی با اثربخشی رابطه مثبت و معنی­داری مشاهده شد.
در کل نتایج پژوهش از این موضوع حمایت کردند که سلامت سازمانی و ابعاد آن به عنوان یک پیش‌بینی کننده قوی تا حد زیادی اثربخشی را تحت تاثیر خود قرار می­دهند.
بدین ترتیب سلامت هر سازمان نیز بطور مستقیم بر سلامت جامعه تاثیر بسزایی دارد.
سلامت سازمانی متغیری است که نقش عمده‌ای در اثربخشی در داخل و خارج از هر سیستم دارد.
در این مقاله تلاش می‌شود تا ابتدا مفهوم سلامت سازمانی و سپس نشانه‏‌‌های سلامت یا بیماری سازمان، سازمان سالم و ویژگیهای آن، عناصر و ابعاد سلامت سازمانی، مدل ایجاد و استقرار نظام اداری سالم، سالم ساختن سازمان، اصول سازمانهای سالم، اقداماتی در جهت سلامت سازمانی، منا بع سلامت سازمانی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد

منبع :

مقاله سلامت سازمانی


انگیزش تحصیلی

براساس نتایج حاصل از تجزیه خوشه ای، سه خوشه انگیزشی برای دانشجویان به دست آمد: ۹% در خوشه کمیت پایین( انگیزش درونی و بیرونی پایین و بی انگیزشی بالا )، ۴۶% در کمیت متوسط( سطوح متوسط در سه بعد انگیزشی) و ۴۴% در کمیت بالا( انگیزش درونی و بیرونی بالا و بی انگیزشی پایین) قرار گرفتند.
۰١) >P ). از سویی، میزان بی انگیزشی دانشجویان سال چهارم نسبت به سایر دانشجویان بالاتر بود ۰.
۰۰۵) >P) . نتیجه گیری: یافته‏‌‌های به دست آمده می‌تواند به مسوولین حوزه آموزش کمک نماید تا با طراحی برنامه‏‌‌های مداخله‌ای تربیتی در ارتقا و یا حفظ انگیزش دانشجویان به ویژه دانشجویان سال آخر، در طول سال‏‌‌های تحصیلی اقدامات موثری را انجام دهند.
پژوهش حاضر به بررسی برخی از عوامل تاثیرگذار بر

انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی پرداخته است.
جامعه آماری پژوهش ۴۰۰۰ دانش آموز دبیرستانی است که از طریق روش نمونه گیری چند مرحله‌ای تصادفی از بین دانش آموزان ده استان کشور انتخاب شدند.
نتایج تحلیل رگرسیون نشان می‌دهد که متغیرهای خود پنداره تحصیلی، نگرش دانش آموز به ادامه تحصیل و پاداش‏‌‌های اجتماعی بهترین پیش‌بینی کننده‏‌‌های انگیزش تحصیلی درونی دانش آموزان می‌باشند و متغیرهای خود پنداره تحصیلی، پاداش‏‌‌های اجتماعی و نگر دانش آموز به ادامه تحصیل بهتر توانسته‏‌اند انگیزش تحصیلی بیرونی دانش آموزان را تبیین کنند، همچنین نگرش دانش آموز به مدرسه و ادامه تحصیل و تعامل با همسالان در پیش بینی بی انگیزگی تحصیلی دانش آموزان تعیین کننده‌تر بوده اند.
عوامل اجتماعی – فردی موثر بر

انگیزش تحصیلی دانش آموزان در مقطع متوسطه پرداخته است.
روش تحقیق پیمایشی، ابزار اندازه‏گیری پرسشنامه،‌ شیوه نمونه گیری طبقه‌ای متناسب توام با تصادفی ساده و حجم نمونه ۴۹۶ نفر از دانش آموزان بوده است.
بعد از آزمون فرضیه‏‌‌های تحقیق، نتایج حاصله نشان می‌دهد که بین متغیرهای امکانات مدارس، عوامل روانی، عوامل گروهی، سطح تحصیلات، عوامل مدیریتی- آموزشی، عوامل فیزیکی، سن و انگیزش تحصیلی همبستگی معنی داری وجود دارد.
علاوه بر آن، در این

مطالعه انگیزش تحصیلی دانش آموزان به تفکیک پایه‏‌‌های تحصیلی، جنس، رشته‏‌‌های تحصیلی متفاوت بوده است.

منبع :

مقاله انگیزش تحصیلی


استرس شغلی

در سال ۹١١١ سازمان ملل متحد، استرس شغلی را بیماری قرن بیستم دانست.
انسان برای آنکه بتواند به کار و کوشش بپردازد می‌بایست کمی احساس استرس کند.
این استرس سودمند انسان را در جریان انجام کار هوشیار نگه می‌دارد، اما اگر میزان استرس ناشی از انجام کار بیش از مقدار مجاز شود باعث بروز اختلالات جسمانی، روانی و رفتاری در شاغلین شده تاثیر زیادی در کاهش بهره وری سازمانی و افزایش حوادث دارد.
جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان و معلمان مدارس شهرتان سرپل ذهاب هستند.
تعداد ۷۷ معلم و ۳۲۸ دانش آموز به صورت نمونه گیری در دسترس از مدارس شهرتان سرپل ذهاب انتخاب شدند.
داده‏‌ها با استفاده از آزمون همبستگی و شاخص‏‌‌های آماری توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
افزایش هوش هیجانی دانش آموزان می‌تواند باعث افزایش خودکار آمدی و تاب آوری معلمان شود ولی بایستی به گونه‌ای تنظیم گردد که استرس شغلی معلمان از حدی فراتر نرود که توجه به این نکته می‌تواند در امر تعلیم و تربیت بسیار تاثیرگذار باشد .
مقدمه: استرس نوعی فرسودگی جسمی و یا روان شناختی است که بر اثر مشکلات واقعی و یا خیالی بوجود می‌آید.
پیامدهای استرس شغلی منجر به نیتی شغلی و رها کردن حرفه و تخصص است.
روش: این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی- مقطعی است و جامعه مورد مطالعه در این تحقیق کلیه کارکنان یکی از واحدهای سپاه می‌باشند.
نمونه مورد مطالعه در این تحقیق عبارتند از ١۴۶ نفر از کارکنان واحد مورد مطالعه که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.
نتایج: نتایج تحلیل واریانس بین استرس کار و خانواده و تنیدگی کلی نشان داد بین این دو رابطه وجود دارد و این ارتباط معنی دار می‌باشد، همچنین رضایت از کار و تنیدگی ارتباط معنی داری نداشتند، بین استرس خانواده و تنیدگی کلی تحلیل واریانس انجام و در نتیجه مشخص شد که ارتباط بین این دو معنی دار بوده است، همچنین ارتباط بین تنیدگی کلی، استرس ناشی از کار و رضایت از مسوول معنی دار بوده است.
نتیجه گیری: بطور کلی در بررسی نتایج بین عوامل مختلف مشاهده می‌شود که بین استرس با رضایت از کار، رضایت از مسوول و رضایت از حقوق و مزایا ارتباط معنی دار وجود داشته است.
این نتایج در مطالعات دیگر نیز مورد تایید قرار گرفته است

منبع :

مقاله استرس شغلی


مقاله انگیزش تحصیلی

براساس نتایج حاصل از تجزیه خوشه ای، سه خوشه انگیزشی برای دانشجویان به دست آمد: ۹% در خوشه کمیت پایین( انگیزش درونی و بیرونی پایین و بی انگیزشی بالا )، ۴۶% در کمیت متوسط( سطوح متوسط در سه بعد انگیزشی) و ۴۴% در کمیت بالا( انگیزش درونی و بیرونی بالا و بی انگیزشی پایین) قرار گرفتند.
۰١) >P ). از سویی، میزان بی انگیزشی دانشجویان سال چهارم نسبت به سایر دانشجویان بالاتر بود ۰.
۰۰۵) >P) . نتیجه گیری: یافته‏‌‌های به دست آمده می‌تواند به مسوولین حوزه آموزش کمک نماید تا با طراحی برنامه‏‌‌های مداخله‌ای تربیتی در ارتقا و یا حفظ انگیزش دانشجویان به ویژه دانشجویان سال آخر، در طول سال‏‌‌های تحصیلی اقدامات موثری را انجام دهند.
پژوهش حاضر به بررسی برخی از عوامل تاثیرگذار بر

انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی پرداخته است.
جامعه آماری پژوهش ۴۰۰۰ دانش آموز دبیرستانی است که از طریق روش نمونه گیری چند مرحله‌ای تصادفی از بین دانش آموزان ده استان کشور انتخاب شدند.
نتایج تحلیل رگرسیون نشان می‌دهد که متغیرهای خود پنداره تحصیلی، نگرش دانش آموز به ادامه تحصیل و پاداش‏‌‌های اجتماعی بهترین پیش‌بینی کننده‏‌‌های انگیزش تحصیلی درونی دانش آموزان می‌باشند و متغیرهای خود پنداره تحصیلی، پاداش‏‌‌های اجتماعی و نگر دانش آموز به ادامه تحصیل بهتر توانسته‏‌اند انگیزش تحصیلی بیرونی دانش آموزان را تبیین کنند، همچنین نگرش دانش آموز به مدرسه و ادامه تحصیل و تعامل با همسالان در پیش بینی بی انگیزگی تحصیلی دانش آموزان تعیین کننده‌تر بوده اند.
عوامل اجتماعی – فردی موثر بر

انگیزش تحصیلی دانش آموزان در مقطع متوسطه پرداخته است.
روش تحقیق پیمایشی، ابزار اندازه‏گیری پرسشنامه،‌ شیوه نمونه گیری طبقه‌ای متناسب توام با تصادفی ساده و حجم نمونه ۴۹۶ نفر از دانش آموزان بوده است.
بعد از آزمون فرضیه‏‌‌های تحقیق، نتایج حاصله نشان می‌دهد که بین متغیرهای امکانات مدارس، عوامل روانی، عوامل گروهی، سطح تحصیلات، عوامل مدیریتی- آموزشی، عوامل فیزیکی، سن و انگیزش تحصیلی همبستگی معنی داری وجود دارد.
علاوه بر آن، در این

مطالعه انگیزش تحصیلی دانش آموزان به تفکیک پایه‏‌‌های تحصیلی، جنس، رشته‏‌‌های تحصیلی متفاوت بوده است.

منبع :

مقاله انگیزش تحصیلی


سازگاری

هدف پژوهش حاضر، پیش‌بینی سازگاری عاطفی و سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی براساس ابعاد کارکردی خانوادهبود.
بدین منظور نمونه‌ای به تعداد ۲۵۶ نفر از بین دانش‌آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه با استفاده از روش نمونه­گیری چندمرحله­ای انتخاب شد.
برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌های پژوهش از روش‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.
لذا ضروری است مشاوران خانواده و مشاوران مدارس در مشاوره­ با دانش‌آموزان و برای کمک به سازگاری تحصیلی و عاطفی آن‌ها به ابعاد کارکردی خانواده توجه داشته باشند.
روش پژوهش، همبستگی و جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان بود.
برای انجام پژوهش، ۵۲۳ نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند.
ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه فرم کوتاه پنج عامل بزرگ شخصیت گلدبرگ( خرمایی و فرمانی، ١۳۹۳ )، اهداف پیشرفت( الیوت و مک‌گریگور، ۲۰۰١) و سازگاری دانشجویان با دانشگاه( بیکر و سیریک، ١۹۸۴) بود.
نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین ویژگی‌های شخصیتی و هدف‌گرایی با سازگاری دانشجویان با دانشگاه، رابطه معنادار وجود دارد.
به‌طورکلی، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که ویژگی‌های شخصیتی و هدف‌گرایی، ۳۷ درصد از واریانس سازگاری دانشجویان با دانشگاه، ۲۴ درصد از سازگاری تحصیلی، ۲۵ درصد از سازگاری اجتماعی، ۳۶ درصد از سازگاری شخصی- هیجانی و ۲۰ درصد از دلبستگی موسسه‌ای را تبیین کنند.
این نتایج نشان می‌دهند، ویژگی‌های شخصیتی و هدف‌گرایی نقش موثری در سازگاری دانشجویان با دانشگاه ایفا می‌کنند.

منبع :

مقاله سازگاری


روابط ایران و سوریه

بحران سوریه، از همان روزهای نخستین، به کشمکش‌ها و منازعات داخلی محدود نماند و عرصه جدال بازیگران مختلف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای شد که منافع هم‌سو یا متضاد با یکدیگر داشتند.
ازاین‌رو، بدیهی است که آینده سوریه بر منافع این بازیگران تاثیر خواهد گذاشت.
روابط ایران و سوریه به عنوان دو کشور خاورمیانه‌ای غیر همسایه توانسته‏‌اند در دو و نیم دهه اخیر بیشترین هماهنگی‏‌ها را در روند تحولات منطقه‌ای و جهان اسلام کسب نمایند و به عنوان الگویی برای دیگر کشورهای منطقه در همکاریهای دوجانبه مطرح شوند حال پرسش اصلی این است که چه عواملی در بهبود و گسترش روابط دو جانبه موثر بوده است؟ علت هماهنگی در اکثر تحولات منطقه‌ای چه بوده است که توانسته روابط این دو کشور را به عنوان الگویی برای سایر کشورها در مناسبات دوجانبه تبدیل کند؟ این پرسشی است که باید به آن پاسخ داده شود.
در پایان با اعلام و اذعان به وجود نقایص و کاستی در رساله، از زحمات اساتید محترم و بزرگوار جناب آقای دکتر اصغر جعفری ولدانی در سمت استاد راهنما و جناب آقای دکتر غلامعلی چگنی زاده در سمت استاد مشاور، تشکر و قدردانی می‌شود که حضرت علی( ع) فرموده است: من علمنی فقر صیرنی عبدا .
این مساله ممکن است به ناهمگونی ظاهری میان نظام ی دو کشور برگردد؛ نظام جمهوری اسلامی بر پایه باورهای دینی تاسیس شد، در حالی که شالوده نظام سوریه بر بنیانهای سکولاریسم قرار گرفته که در چهارچوب کلی نظام ی خود، برای دین و باورهای دینی جایگاهی را قایل نیست.
این مقاله تلاش می‌کند بخشهایی از مسایل ناگفته پرونده روابط ایران و سوریه را ارایه دهد و علت تداوم این روابط علیرغم دگرگونیهای سریع اوضاع ی خاورمیانه را بررسی نماید.
روابط در پرتو دگرگونیها همینکه انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷ به پیروزی رسید، حافظ اسد جمهوری اسلامی را به رسمیت شناخت.
نظام نوپای ایران برای پیش بردن کار خود -در دریای پرتلاطم دگرگونیهای منطقه‌ای که کمتر روی استقرار به خود دیده است- سخت به این حمایت نیازمند بود.
حمایت نظام اسد در لابلای شعله‏‌‌های برافروخته نزاعی صورت گرفت که میان نظام جدید ایران و دولت بعثی عراق به ریاست صدام حسین -رقیب دیگر نظام اسد- جریان داشت.
در لابلای بررسی و موشکافی چگونگی روابط ایران و سوریه ملاحظه می‌شود این رابطه همگام با تحولات منطقه‌ای و جهانی دچار تحول گردیده است، چیزی که ممکن است در فرایند روابط میان کشورها کم و بیش پیش بیاید، اما آنچه در مورد رابطه ایران–سوریه بیشتر جلب توجه می‌کند، وجود حجم گسترده‌ای از دگرگونیها و بحرانها و مدیریت آن به گونه‌ای است که روابط دو کشور تحت تاثیر پیامدهای منفی آنها قرار نگیرد.

منبع :

مقاله روابط ایران و سوریه


سری ششم بهترین و معتبرترین مقاله و تحقیق های دانشجویی که دارای منابع علمی جدید می باشند آماده گردید فایل های مربوطه تماما به صورت ورد و قابل ویرایش می باشند جهت دانلود مقاله ها بر روی لینک های مربوطه کلیک نمایید


مقاله نظریه ها و مدل های مدیریت دانش

مقاله جهت گیری هدف

مقاله نظام پارلمانی

مقاله مدل های تاب آوری

مقاله مدل های پذیرش تکنولوژی اطلاعات

مقاله مبارزه با فساد اداری

مقاله کمک های بشر دوستانه در جنگ های داخلی

مقاله فرسودگی شغلی

مقاله ضمانت اجراهای واردات موازی در قانون ایران و عرصه جهانی

مقاله صندوق سرمایه گذاری مشترک

مقاله صادرات

مقاله شهروندی سازمانی

مقاله شرط ضمن عقد

مقاله سرمایه فکری

مقاله روش های جبران خسارت


سری پنجم بهترین و معتبرترین مقاله و تحقیق های دانشجویی که دارای منابع علمی جدید می باشند آماده گردید فایل های مربوطه تماما به صورت ورد و قابل ویرایش می باشند جهت دانلود مقاله ها بر روی لینک های مربوطه کلیک نمایید


مقاله مدل های هوش معنوی

مقاله اخلاق مدیریتی

مقاله استراتژی رقابتی

مقاله بازاریابی رابطه مند

مقاله آموزش الکترونیکی

مقاله طرح دعاوی مزاحمت در حقوق کامن لا

مقاله تصمیم‌گیری استراتژیک

مقاله حل اختلاف در عقود الکترونیک

مقاله نیاز سنجی

مقاله وجدان کاری

مقاله تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره وری

مقاله سلامت سازمانی

مقاله مسیر شغلی

مقاله ویژگی های فرهنگ سازمانی

مقاله خبر

مقاله شبکه ‏های اجتماعی و فیس بوک

مقاله حل و فصل اختلاف بیمه بین المللی

مقاله مدل های تعالی سازمانی

مقاله رضایت شغلی

مقاله سلامت روان


تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

موسسه خیریه سگال

آخرین جستجو ها

sarkisozu .:::: ام اس چت ::::. زندگی شیرین خرید مکمل بدنسازی گوگل ترافیک زیبایی من نمایندگی مرکزی سامسونگ تنورگازی آشپزخانه (فرگازی خانگی ) وبلاگ بام لند بزرگترین ومعتبرترین مرکز فروش تاور ایران